ORGANIGRAMA DEL CENTRE

• El Patronat de l'Escola defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis.

Formen el Patronat:

Presidenta:         M. Àngels Guardiet i Bergalló. 

Vice-presidenta: M. Teresa Masqué i Rodon.

Secretària:          M.Teresa Gamisans i Reixachs.

Tresorer:            Joan Torrents i Andreu.

Vocal 1r:             Josep Arayo i Sánchez         

Vocal 2n:            M. Dolors Queralt i Viñals

Vocal 3r:             Assen Càmara i Pérez.

• El/la Titular del Centre és el/la representant ordinari del Patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

La Titular del Centre és  Àngels Guardiet i Bergalló. 

• El Consell  Escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d'administraciói serveis i institució titular.

Membres del Consell Escolar:

Directora  (Presidenta del Consell):   Cristina Fernández Lecegui.     

Representants de la Titularitat: Ma. Teresa Gamisans i Reixachs, Àngels Guardiet i Bergalló,  Ma. Teresa Masqué i Rodón.   

Representants del professorat: Núria Sadurní Albà, Maricreu Caballero Nadal, Ramon Senabre Via i Montserrat Surià Sonet (Suplent: Pilar Sellarés Colomer)

Representants dels pares/mares d’alumnes:  Cristina Serrano Sainz i Jordi González Díaz.

Representant de l'Ampa: Gemma Tellez

Representant dels alumnes:  Pep Martínez Jiménez i Pau Gavaldà Torrents.

Representants del personal d’administració i serveis: Ada Bellés Perales (Suplent: Montse Andrade Bages).

• L'Equip directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l'escola i el director/a del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques.

Formen l'equip directiu:

Titular del Centre:  Àngels Guardiet i Bergalló. 

Directora General:  Cristina Fernández Lecegui.

Subdirector: Sergi Condis

Cap d’Estudis d'E.Infantil i Primària: Marta Torrents.

Cap d’ Estudis d'E.S.O:  Esmaragda Bernet.

Coordinadora de Pastoral: Ivana Arqués.

• El claustre està format pel conjunt del professorat que impulsa i porta a terme el Projecte Educatiu del centre.

• El Personal d'Administració i Serveis forma part de la comunitat educativa i col·labora en el treball escolar mitjançant la realització de les tasques que corresponen a cadascú.També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »